Co je GDPR?

Jedná se o nařízení zaměřené na ochranu osobních údajů, které lze definovat jako ucelený soubor norem zajišťujících ochranu dat v rámci evropské unie. Laicky řečeno tedy soubor pravidel, které mají za cíl zajistit dětem a Vám, jejich zákonným zástupcům, ochranu práv proti neoprávněnému zacházení s Vašimi daty a osobními údaji stejně jako větší kontrolu nad tím, jaká data zpracováváme, jak s nimi zacházíme a komu je můžeme vydat.

 

Odkud informace získáváme?

Informace o dětech získáváme od zákonných zástupců a dalších jimi pověřených osob, od dětí samotných a rovněž je nám zdrojem i pozorování v rámci edukativního procesu. Dalším zdrojem může být i školské poradenské zařízení, zdravotnické zařízení nebo orgán státní správy.

 

 

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě právního předpisu nebo písemného souhlasu zákonných zástupců dětí (ten rodiče vydávají učitelce popřípadě přímo řediteli mateřské školy).

 

Jaké informace zpracováváme?

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona (tedy informace, jejichž zpracování požaduje zákon)

 • doklady o přijímání dětí, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

 • třídní kniha,

 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

 • podklady dětí pro vyšetření v pedagogicko psychologické poradně ,

 • hlášení trestných činů

   

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy dětí na výletech a školních akcích

 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy,

 • kontakt na zákonné zástupce (pokud není shodný s adresou dítěte),

 • fotografie za účelem propagace,

 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách,

 

Za jakým účelem získáváme osobní údaje?

 • Zajištění adekvátního průběhu přijímacího řízení,

 • zajištění předškolního vzdělávání pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby,

 • odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

 • poskytování stravování,

 • plnění evidenčních povinností mateřské školy,

 • plnění cílů předškolního vzdělávání,

 • komunikace se zákonnými zástupci,

 • poskytování informací státním institucím,

 • organizace a zajišťování vzdělávacích akcí a programů mateřské školy,

 • publikace fotografií dítěte na webových stránkách nebo nástěnce školky za účelem prezentace mateřské školy a jejích aktivit na veřejnosti

 

Jak dlouho uchovává mateřská škola osobní údaje?

MŠ osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

 

Práva dětí a zákonných zástupců
Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. 

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Zabezpečení osobních údajů

Aby nedošlo k neoprávněnému zacházení s osobními údaji, podniká naše mateřská škola následující opatření:

 • dokumenty jsou uloženy dle spisového a skartačního řádu,

 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (v třídní knize kupříkladu pouze seznam dětí bez rodných čísel),

 • nepotřebné údaje jsou skartovány,

 • s osobními údaji přichází do styku pouze zaměstnanci s pověřením a pouze v rozsahu nezbytně nutném, tito zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost,

 • je zákaz poskytovat jakékoli osobní údaje osobám mimo vzdělávací proces,

 • osobní údaje jsou shromažďovány v elektronické podobě pouze v zaheslovaném počítači ředitele školy a v tištěné podobě v archivačních složkách, které jsou uloženy ve skříni opatřené zámkem v uzamčeném skladu mateřské školy (přístup k nim má pouze ředitel školy a učitelka)

 • škola má pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenován ředitelem školy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici zákonným zástupcům dětí. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zákonných zástupců dětí včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů. Tímto pověřencem je hlavní učitelka.

Pověřenec pro GDPR

Jaroslav Striženec, Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice , telefon: 416 531 346,733 755 808